Tricee Thomas

as seen on...

Fox 59

Wish -TV 8

WRTV - 6

Indianapolis Star

Indianapolis Monthly Magazine

Where Worldwide

AZ-TV

AZ Family